Reklamačný poriadok

1. Ak sa vyskytne na veci, ktorú zhotoviteľ čistil, pral, alebo akokoľvek inak upravoval, chyba, objednávateľ (ďalej len zákazník) právo túto chybu v záručnej dobe reklamovať.
 
2. Zákazník musí vadu na upravovanej veci reklamovať ihneď po jej zistení, nejlepšie ihneď pri prebaraní upravovanej veci, najneskôr však do 5 dní od prevzatia veci od zhotoviteľa. K reklamácií musí zákazník predložiť doklad z registračnej pokladne, ktorý mu bol vydaný pri platbe za službu.
 
3. Zákazník nesmie po zistení vady reklamovanú vec používať, upravovať, opravovať,čistiť, žehliť, ale priniesť v pôvodnom stave do zberne, v ktorej ju prevzal, v prípade dovozu do domu volať na rovnaké telefónne číslo ako pri objednávke služby.
 
4. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má upravovaná vec pri preberaní zákazníkom , alebo ktoré zákazník zistil v záručnej dobe 5 dní a ktoré vznikli v dôsledku prevedenej úpravy zhotoviteľom.
 
5. Zhotoviteľ zodpovedá aj za chyby,  príčinou ktorých je chybnosť veci, ktorá má byť upravená, či nevhodnosť pokynov a požiadaviek zákazníka, pokiaľ ho na chybnosť veci , alebo nevhodnosť pokynov  a  požiadavok vopred neupozornil. Za upozornenie sa v takomto prípade považuje  vyznačenie vád a rizík na zakázkovom liste, ktorý dostáva zákaznik pri odovzdávaní odevu na čistenie.
 
6. V prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom u zhotoviteľa, vystaví zhotoviteľ zákaznikovi potvrdenie o prevzatí reklamácie. Zhotoviteľ musí reklamáciu riešiť okamžite  a bezodkladne  najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie zákazníkom.
Ak je vec upravená chybne má zákazník na bezplatne odstránenie chyby v dohodnutej lehote, najneskôr do 5 dní od uplatnenia reklamácie.
 
7. Zhotoviteľ týmto upozorňuje na chybnosť veci, ktorá má byť upravená a za ktoré nenesie zodpovednosť :
 
A) chyby upravených zákaziek, ktorých podstata spočíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou,  ako je nedostatočná stálosť vyfarbenia v rozpúšťadle doporučenej údržby, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a nosením na mechanicky viac namáhaných miestach ( predlaktie, golier, rameno od tašiek, sedacie časti apod.), vyplavenie poškodenej farby v rozpúšťadle a tým spôsobonej nerovnomernosti zafarbenia po úprave
B) chyby  a poškodenia upravených zákaziek neoznačených výrobcom, alebo od zahraničných výrobcov, ktoré  niesú  označené symbolmi údržby, alebo sú označené nesprávne
C) zmena farby škvŕn, alebo ich zvýraznenie po chemickom čistení, neodstrániteľných bez poškodenia materiálu
D) nesprávna kombinácia použitých materiálov, lepidiel, ozdôb, spon, zipsov, gombíkov vo vsťahu k  doporučovanému spôsobu úpravy podľa symboliky údržby uvedenej na výrobku,